QuickLap race timing

Algemene Voorwaarden

1. Dienstverlening

QuickLap levert diensten en producten aan particulieren en bedrijven. De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes.

2. Offertes en Overeenkomsten

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Overeenkomsten komen tot stand na schriftelijke bevestiging of aanvaarding van de offerte.

3. Tarieven en Betaling

Tarieven voor diensten en producten zijn zoals vermeld in de offerte. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4. Aansprakelijkheid

QuickLap is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van geleverde diensten of producten, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid.

5. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op door QuickLap geleverde diensten en producten blijven bij QuickLap of de desbetreffende licentiegever.

6. Overmacht

QuickLap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen als gevolg van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot stakingen, natuurrampen, en technische storingen.

7. Geheimhouding

Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst wordt verkregen.

8. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

9. Geschillen

Geschillen worden in eerste instantie beslecht door middel van overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Middelburg.

QuickLap
website@quicklap.net
0118 234 567